Donar respostes basades en les tres R

Rapidesa, rigor y responsabilitat

Qui som?

El nostre recorregut i folosofia

Huguet Abogados, S.L. es va constituir l’any 2005 com a empresa d’assessorament jurídic, de gestió i de serveis en l’àmbit del dret, comprenent les àrees de Dret Civil, Urbanístic, del Medi Ambient, Administratiu, Turístic, Mercantil, Laboral i Penal.

Coneix-nos

Serveis jurídics

Especialistes en diferents àmbits legals

Huguet Abogados està en condicions d’oferir un complet i rigorós assessorament en tots aquest camps descrits, comprometent-se a la vegada, a dur a terme les gestions necessàries encaminades a aconseguir el màxim grau de satisfacció de les pretensions dels nostres clients.

Civil

Dret d’obligacions i contractes, dret de família, dret de successions, Responsabilitat civil derivada d’incompliments...

Administratiu

Infraccions i sancions administratives, Tramitació de qualsevol tipus d’expedient davant les diferents administracions públiques...

Urbanístic

Estudis i redacció de normes subsidiàries, anàlisi i redacció d’estudis de detall, tramitació i estudi de llicències urbanístiques...

Medioambiental

Gestió i tramitació d’estudis mediambientals i d’impacte ambiental, assessoria per elaborar normativa mediambiental...

Turístic

Adaptació del planejament municipal als plans d’ordenació turística, assessorament en els canvis d’ús dels establiments turístics...

Mercantil

Dret societari, auditories societàries i legals, contractes mercantils de tot tipus, assumptes de competència deslleial...

Laboral

Relacions laborals, contractació laboral, nòmines, quitances, accidents laborals, assessorament i gestió laboral d’empreses...

Penal

El nostre despatx compta amb experts en el camp dels delictes i faltes, així com en el camp processal, amb experiència i eficàcia contrastada.