Serveis jurídics

Especialistes en diferents àmbits legals

01.

Dret Civil

Aquesta és una de les branques del dret amb més incidència en la societat actual. Concretament, a la nostra vida quotidiana, trobam elements que es poden emmarcar dins de l’àmbit del Dret Civil, assumptes relacionats amb:

 • Dret d’obligacions i contractes.
 • Drets reials i de la propietat. Com servituds, partions, permutes, expropiacions, preu just, compravenda d’immobles, arrendaments i desnonaments, així com la redacció dels contractes corresponents.
 • Reclamació de impagaments.
 • Dret matrimonial: separacions i divorcis, convenis, filiació, pensions alimentícies, règimens econòmics matrimonials, etc.
 • Dret de família.
 • Dret de successions: testaments, herències, particions, usdefruits, declaracions d’hereus, etc.
 • Responsabilitat civil derivada d’incompliments, actuacions negligents, etc.

02.

Dret Administratiu

La tramitació dels diferents tipus d’expedients administratius davant l’Administració requereix d’un grau de coneixement elevat del seu funcionament i de la pròpia administració. En ocasions, l’excessiva complexitat d’alguns d’aquests tràmits fan palesa la necessitat de persones expertes en aquesta àrea, capaces d’assessorar i orientar la persona administrada quant a la millor opció a seguir. Concretament el nostre Despatx ofereix aquests serveis en relació a:

 • Infraccions, denúncies i sancions administratives.
 • Concessions, concursos, llicències i autoritzacions administratives.
 • Responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques.
 • Expropiacions forçoses i recursos.
 • Tramitació de qualsevol tipus d’expedient davant les diferents administracions públiques.
 • Recursos i al·legacions administratives pre-contencioses.
 • Procés contenciós-administratiu.

03.

Dret Urbanístic

En la actualitat es fa indispensable conèixer l’abast i les característiques del desenvolupament urbanístic d’una determinada regió. La gran dispersió normativa actual del nostre ordenament jurídic obliga a una especialització cada vegada major en aquesta branca del dret. Per això nosaltres comptam amb amplis coneixements i experts amb la finalitat de oferir solucions a assumptes relacionats amb:

 • Redacció i anàlisi d’estudis previs de viabilitat en la tramitació d’expedients urbanístics i de planificació del sòl.
 • Estudis i redaccions de Plans Generals i la seva adaptació a les Directrius d’Ordenació Territorial i als Plans Insulars d’Ordenació Territorial.
 • Estudis i redacció de Normes Subsidiàries.
 • Estudi i elaboració de Programes d’Actuació Urbanística.
 • Anàlisi i redacció de Plans Especials.
 • Anàlisi i redacció d’Estudis de Detall.
 • Elaboració i estudis de Projectes d’Urbanització.
 • Confecció i tramitació d’estatuts i bases d’actuació en Juntes Compensació.
 • Determinació dels sistemes de cooperació.
 • Elaboració, estudi i anàlisis de Convenis Urbanístics.
 • Tramitació i estudi de llicències urbanístiques.
 • Infraccions urbanístiques, etc.

04.

Dret Medioambiental

Como no pot ser d’altra manera la conscienciació mediambiental ha crescut dins la societat que vivim. En les diferents lleis i cossos normatius s’ha reflectit aquesta inquietud i la seva incidència, de forma directa o transversal del dret mediambiental en totes aquelles altres àrees del dret, a nivell autonòmic, estatal o europeu. Per això, podem oferir un ampli assessorament d’aquesta matèria, i en concret al que fa referència a:

 • Assessoria per elaborar normativa mediambiental.
 • Consultoria mediambiental.
 • Gestió i tramitació d’estudis mediambientals i d’impacte ambiental.
 • Aplicació de la normativa mediambiental europea.

05.

Dret Turístic

En una comunitat com la nostra, i cada vegada més en tot l’estat, es fa necessari estar al dia de la més recent i complexa normativa turística, tant pel que fa a l’oferta d’allotjament com a la denominada oferta complementària. Per això, podem oferir els nostres serveis en l’àrea del dret turístic, en allò que fa referència a:

 • Adaptació del planejament municipal als Plans d’Ordenació Turística.
 • Adaptació dels establiments turístics a la normativa vigent, i en especial a la Llei general turística.
 • Assessorament en els canvis d’ús dels establiments turístics.
 • Assessorament jurídic en tot el que fa referència a la tramitació administrativa d’establiments turístics (hotels, apartaments, turisme rural, agroturisme, habitatges vacacionals i oferta complementària).

06.

Dret Mercantil

La manera de intervenir en l’activitat econòmica actual es realitza mitjançant les denominades societats i empreses mercantils, de les quals el seu funcionament i les seves característiques requereixen de coneixements específics, tant pel que fa a la seva composició com en relació a les funcions que poden desenvolupar. El nostre gabinet els pot prestar els serveis sobre:

 • Dret societari: constitució de societats, ampliacions de capital, nomenament d’administradors, apoderaments, gestió dels llibres socials.
 • Auditories societàries i legals.
 • Operacions de reestructuració de societats, compra de companyies, operacions d’ampliació o reducció de capital, fusions i escissions d’empreses.
 • Contractes mercantils de tot tipus.
 • Assumptes de competència deslleial.
 • Dret de fundacions: constitució, patronats, estatuts i registres.

07.

Dret Laboral

La societat del benestar ha ocasionat la elaboració d’un corpus normatiu de caràcter social que regula els drets i deures de persones treballadors i també de l’empresariat. Huguet Abogados disposa d’experts em matèria laboral, que ens assenyalaran quina és la millor solució aplicable en cada moment al problema plantejat. La nostra àrea laboral pot assessorar en assumptes com:

 • Accidents laborals.
 • Pensions.
 • Invalideses.
 • Acomiadaments i reclamacions de quantitats.
 • Relacions laborals.
 • Assessorament i gestió laboral d’empreses.
 • Contractació laboral.
 • Permisos i llicències de treball.
 • Nòmines i quitances.
 • Butlletins de cotització.
 • Regulació d’ocupació.

08.

Dret Penal

En l’àmbit del dret penal, podem comprovar que cada dia és més important comptar amb els professionals de contrastable experiència en el camp de delictes i faltes (dret penal) i processal (dret processal-penal). El nostre Despatx hi compta amb aquests experts, de solvència i eficàcia contrastada.